Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Domu Pomocy Społecznej w Łubiu

Dom Pomocy Społecznej w Łubiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dom Pomocy Społecznej w Łubiu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • niektóre grafiki nie posiadają pełnych podpisów alternatywnych
 • linki prowadzące do dokumentów do pobrania, nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze
 • niektóre dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • brak formularzy kontaktowych

Udogodnienia

 • panel do zmany kolorystyki strony
 • możliwość zmiany rozmaru czcionki

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dom Pomocy Społecznej w Łubiu.
 • E-mail: kancelaria@dpslubie.pl
 • Telefon: 32 233 12 11

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dom Pomocy Społecznej w Łubiu
 • Adres: ul. Pyskowicka 34
  42-674 Zbrosławice
 • E-mail: kancelaria@dpslubie.pl
 • Telefon: 32 233 12 11

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
  Na teren Domu Pomocy Społecznej wstęp jest od ulicy Pyskowickiej. Do budynku prowadzi główne wejście oraz 2 wejścia dodatkowe.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
  Budynek składa się z parteru oraz 3 pięter. Na każdym piętrze jest korytarz. Brak wind.
 3. Opis dostosowań:
  W budynku znajdują się podjazdy oraz schodołazy dla osób niepełnosprawnych.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
  Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
  Do budynku jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
  Brak tłumacza języka migowego.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego – 2021